Menu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

 

/ Zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů
poskytnuté provozovatelem při získávání osobních údajů od subjektu údajů a oznámení o cookies internetového obchodu www.tinacisar.sk, www.tinacisar.cz, www.tinacisar.com /

 

I. Provozovatel

 

1.1 . Totožnost a kontaktní údaje provozovatele jsou:

 

Obchodní název: TC CREATIVE LIVING s. r. o.
Sídlo: Praha 1, ul: Župné námestie 961/1, Nitra 949 01, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitre, oddíl Sro, vložka č. 62461/N.
IČO: 56025807
DIČ: 2122168752
ČÍSLO DPH: SK2122168752
Bankovní účet: SK20 1100 0000 0029 4416 5290
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty

 

1.2. Emailový kontakt a telefonní kontakt na provozovatele je:

 

Email: info@tinacisar.sk

Tel. č.: +421 908 789 016

 

1.3. Adresa provozovatele k zasílaní písomností:

 

TC CREATIVE LIVING s. r. o., Župné námestie 961/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

 

1.4. Provozovatel tímto v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 dodržuje čl. 13 odst. 1 a 2. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES GDPR (dále jen "Nařízení"), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje subjektu údajů - ( kupujícímu ), od kterého provozovatel ( prodávající ) získává osobní údaje, které se ho týkají, následující informační pokyny a vysvětlení.

 

II. Odkazy

 

2.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů jsou součástí všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webových stránkách prodávajícího.
2.2. V souladu s § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, které by se prodávající zavázal dodržovat, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a to ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se s nimi spotřebitel může seznámit nebo získat jejich znění.

 

III. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie. Pokyny a vysvětlení souborů cookie, skriptů a pixelů

 

3.1. Provozovatel webových stránek poskytuje následující stručné vysvětlení funkce souborů cookie, skriptů a pixelů:
3.1.1. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Pomocí tohoto souboru si webová stránka po určitou dobu uchovává informace o vašich úkonech a preferencích (jako je přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení), takže je při příští návštěvě webové stránky nebo při procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu zadávat
Skript je část programového kódu, která slouží ke správnému a interaktivnímu fungování webové stránky. Tento kód běží na serveru provozovatele nebo ve vašem zařízení.
Pixely jsou malé, neviditelné texty nebo obrázky na webové stránce, které se používají ke sledování návštěvnosti webových stránek. Za tímto účelem se prostřednictvím pixelů ukládají různá data.
3.1.2. Soubory cookies se dělí na
Technické nebo funkční cookies - zajišťují správné fungování webových stránek provozovatele a jejich používání. Tyto soubory cookie se používají bez souhlasu.
Statistické cookies -provozovatel získává statistiky týkající se používání jeho webových stránek. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.
Marketingové/reklamní soubory cookie - slouží k vytváření reklamních profilů a podobným marketingovým aktivitám. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.
3.2. Jak kontrolovat soubory cookie:
3.2.1. Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastního uvážení - podrobnosti naleznete na stránkách aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači nebo jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jejich ukládání zabránily.
3.3. Webové stránky provozovatele používají následující soubory cookie:
Všechny soubory cookie používané provozovatelem lze nalézt na adrese https://www.cookieserve.com/ po zadání webové adresy provozovatele https://www.tinacisar.sk, https://www.tinacisar.cz, https://www.tinacisar.com.
Technické nebo funkční cookies - k informacím přistupuje provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 2 roky.
Statistické soubory cookie - k informacím má přístup provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 2 roky.
Marketingové a reklamní soubory cookie - k informacím má přístup provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 2 roky.
3.3.1.Soubory cookie zpřístupněné třetím stranám:
Google Analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008.
Facebook Pixels: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

IV. Zpracovávané osobní údaje

 

4.1. Provozovatel na svých webových stránkách zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje získané ze souborů cookie, IP adresy.

 

V. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

5.1. Provozovatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kontakt: Email: info@tinacisar.sk, Tel. č.: +421 908 789 016.
5.2. Provozovatel je zároveň prodávajícím ve smyslu pojmu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách této webové stránky.

 

VI. Účely zpracování osobních údajů subjektu údajů a doba trvání zpracování osobních údajů

 

6.1. Účely zpracování osobních údajů subjektu údajů jsou zejména:

6.1.1. registrace, vytváření a zpracování smluv a údajů o klientech za účelem uzavření smluv s třetími stranami.

6.1.2. zpracování účetních dokladů a dokumentů souvisejících s podnikatelskou činností provozovatele.

6.1.3. dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokladů a písemností, např. podle zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.

6.1.4. činnosti provozovatele v souvislosti s plněním žádosti, objednávky, smlouvy a podobných institutů subjektu údajů.

6.1.5. zpravodajské, marketingové a obdobné reklamní aktivity provozovatele. Pokud subjekt údajů souhlasí s marketingovými a obdobnými reklamními aktivitami provozovatele.

6.2. Osobní údaje subjektu údajů budou provozovatelem uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je nutná pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt uložených provozovateli zákonem. Pokud subjekt údajů udělil souhlas se zasíláním reklamních e-mailů a obdobných nabídek, budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány pro tyto účely do doby, než subjekt údajů svůj souhlas odvolá. Maximálně však po dobu 10 let.

 

VII. Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektu údajů

 

7.1. Pokud provozovatel provádí zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, bude toto zpracování zahájeno až poté, co subjekt údajů udělí svůj souhlas.

7.2. Pokud provozovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy a s tím související dodání zboží, výrobků nebo služeb. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, jinak nelze plnění zajistit. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů.

 

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

8.1. Příjemci osobních údajů subjektu údajů budou nebo alespoň mohou být:

8.1.1. statutární orgány nebo jejich členové provozovatele.

8.1.2. osoby vykonávající pro provozovatele pracovní činnost v pracovním nebo obdobném poměru.

8.1.3. obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s provozovatelem při plnění jeho úkolů. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance provozovatele považují všechny fyzické osoby vykonávající pro provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8.1.4. Příjemcem osobních údajů subjektu údajů budou také spolupracovníci, obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři provozovatele, zejména: účetní společnost, společnost poskytující služby vývoje a údržby softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenské služby, společnosti zajišťující dopravu a doručování produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti poskytující platební brány a jiné platební metody.

8.1.5. Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční úřady a další státní orgány, pokud tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou provozovatelem poskytovány uvedeným orgánům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

8.1.6. Seznam zpracovatelů a příjemců, kteří jsou třetími stranami a zpracovávají osobní údaje subjektu údajů:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498 - třetí strana poskytující přepravní služby.

Packeta Slovakia s.r.o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - třetí osoba poskytující přepravní služby

Trust Pay, a.s. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava - třetí osoba poskytující platební bránu.

 

IX. Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí a době uchovávání údajů

 

9.1. Nepoužije se. Provozovatel nepředává osobní údaje osob do třetích zemí.

 

X. Oznámení o existenci příslušných práv subjektu údajů

 

10.1. Subjekt údajů má mimo jiné tato práva:

10.1.1. Ustanovením 10.1 nejsou dotčena ostatní práva subjektů údajů.

10.1.2. Právo subjekt údajů na přístup k údajům podle článku 15 Nařízení, které zahrnuje:


Právo na přístup k údajům podle článku 15 Nařízení:
právo získat od provozovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje subjektu údajů, a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně, pokud jsou zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a požadovat od provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, zejména pak informace o Důvod jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, informace o kritériích pro její stanovení, 1. a 4. Nařízení a v takových případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů, o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se předávání osobních údajů, pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3. právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, avšak za předpokladu, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.

10.1.4. právo subjektu údajů na opravu dle čl. 16 Nařízení, které zahrnuje právo: aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se subjektu údajů; právo na doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení subjektu údajů; právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů (tzv. "právo být zapomenut") dle čl. 17 Nařízení, které zahrnuje právo:
10.1.5. právo získat od provozovatele bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
subjekt údajů již není nezbytný pro účely, pro které byl shromážděn nebo jinak zpracován, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1. Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému správce údajů podléhá, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. nařízení;
10.1.6. právo na to, aby provozovatel, který zveřejnil osobní údaje subjektu údajů, přijal přiměřená opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření, aby informoval ostatní správce údajů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že je subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či repliky, s výhradou práva na výmaz osobních údajů obsahujících práva podle čl. 17 odst. 1 a 2. Nařízení nevzniká, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
10.1.7. uplatňovat právo na svobodu projevu a informací.

10.1.8. splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, které se na provozovatele vztahuje, nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je provozovatel pověřen.

10.1.9. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení a čl. 9 odst. 3. Nařízení.
10.1.10. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v čl. 17 odst. 1. nařízení znemožní nebo vážně ztíží dosažení účelu takového zpracování osobních údajů; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

10.1.11.právo subjektu údajů na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení, kteréžto právo zahrnuje:

10.1.12. právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů v jednom z následujících případů: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů po dobu, která provozovateli umožňuje ověřit přesnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich použití, provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 písm. a) Nařízení. 1. Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

10.1.13. právo, aby v případě, že zpracování osobních údajů bylo omezeno, byly tyto omezené osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu, s výjimkou uchovávání;

10.1.14. právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15. právo subjektu údajů na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle čl. 19 Nařízení, které zahrnuje: právo správce údajů oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, každou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle čl. 16, čl. 17 odst. 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 1 a čl. 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo provozovatele informovat subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud o to subjekt údajů požádá;
10.1.16. právo subjektu údajů na přenositelnost údajů podle čl. 20 Nařízení, které zahrnuje: právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů, které poskytl provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému provozovateli, aniž by tomu provozovatel bránil, pokud:

a/ zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zároveň: a/ zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení a současně
b/ zpracování se provádí automatizovanými prostředky, a to současně:

10.1.17. právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému provozovateli, aniž by tomu provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé účinky na práva a svobody jiných osob;

10.1.18. právo předat osobní údaje přímo od jednoho provozovatele jinému provozovateli, pokud je to technicky proveditelné;
10.1.19. právo subjektu údajů vznést námitku podle článku 21 nařízení, které zahrnuje:

10.1.20. právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21. v případě uplatnění práva kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 písm. b) Nařízení, proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) Nařízení. (e) nebo f) Nařízení, včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení, práva na to, aby provozovatel dále nezpracovával osobní údaje subjektu údajů, ledaže provozovatel prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

10.1.22. právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nesmí být osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

10.1.23. v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací;
10.1.24. právo vznést z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu;

10.1.25. právo subjektu údajů týkající se automatizovaného individuálního rozhodování podle čl. 22 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.26. právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů podle čl. 22 odst. 2. Nařízení [tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem,
10.1.27. povolené právem Evropské unie nebo členského státu, kterému subjekt údajů podléhá, a které rovněž stanoví vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

 

XI. Poučení o právu subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

11.1. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zcela nebo zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu operací zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících operací zpracování zůstává nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu (účelů) zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních účelů zůstává nedotčena.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů uplatnit v listinné podobě na adrese provozovatele zapsané jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele uvedenou v identifikaci provozovatele v tomto dokumentu).

 

XII. Poučení o právu subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu

 

12.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s nařízením, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.
Subjekt údajů má právo být dozorovým úřadem, kterému byla stížnost podána, informován jako stěžovatel o průběhu a výsledku stížnosti, včetně možnosti domáhat se soudní ochrany podle článku 78 nařízení.

12.2. Dozorovým úřadem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

XIII. Informace týkající se automatizovaného rozhodování, včetně profilování

 

13.1. Vzhledem k tomu, že v případě provozovatele nedochází ke zpracování osobních údajů subjektu údajů formou automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4, subjekt údajů není předmětem zpracování osobních údajů. 2 písm. f) Nařízení, není provozovatel povinen poskytovat informace podle čl. 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů. Nepoužije se.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

14.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a upozornění na ochranu osobních údajů a cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad pro podávání stížností. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád této webové stránky jsou zveřejněny na doméně webové stránky prodávajícího.
14.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách Prodávajícího dne 01.03.2024.

 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk.