Menu

Reklamace a vrácení tovaru

FORMULÁŘE

Zde si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout :

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNŮ

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Internetového obchodu www.tinacisar.sk, tinacisar.cz, tinacisar.com

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č.102/2014 Sb. . o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

 

1.2. Prodávajícim je společnost

Název: TC CREATIVE LIVING s. r. o.
Sídlo: Župné námestie 961/1, Nitra 949 01, Slovenská republika
Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 62461/N
IČO: 56 025 807
DIČ: 2122168752
IČ DPH: SK2122168752
Bankovní účet: SK20 1100 0000 0029 4416 5290, Tatra banka a.s., SWIFT: TATRSKBX
Prodávajíci je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

(dále také "Prodávající" nebo "Obchodník")


a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy České republiky, zejména zákonů: Zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění, 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění
1.3. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

 

Email: info@tinacisar.sk
Tel.: +421 908 789 016

 

1.4 Prodávající doporučuje spotřebitelům, aby práva z odpovědnosti za vady věci, zboží, nebo služby (reklamace) uplatnili na adrese: TC CREATIVE LIVING s. r. o., Župné náměstí 961/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

 

1.5. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, a to prostřednictvím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.
1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
1.8. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, pokud Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).
1.9. Produkty (dále i „Věci" nebo „Výrobky") jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího.


II. Odkazy

 

2.1. Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2.2. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa, sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade, ak Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).
2.3. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

 

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).
3.2. Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

 

IV. Záruční doba

 

4.1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
4.2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
4.3. Jde-li o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
4.4. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.
4.5. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.4.7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
4.8. Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
4.9. Dojde-li k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.
4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
4.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
4.12. V návaznosti na § 429, ods. 2 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost zboží a služeb v délce trvání 12 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.


V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

 

5.1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci na adrese uvedené v bodě 1.4. těchto RP. Spotřebitel může uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně prodávajícího, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby. Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného produktu od Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží nebo služby. Kupující může reklamaci u Prodávajícího uplatnit také prostřednictvím třetích osob.
5.1.1. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby reklamaci zboží uplatnil spolu s detailním popisem vady zboží a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.
5.1.2. Zboží v případě reklamace Prodávající doporučuje zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.
5.1.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.
5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí,
5.2. Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.
5.3. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona 250/2007 Sb. v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.
5.4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
5.5. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
5.7. Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:
Odborné posouzení musí obsahovat:
a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledek posouzení,
e) datum provedení odborného posouzení.
5.8. Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek předá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.
5.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.
VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady
6.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
6.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
6.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
6.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
6.5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


VII. Závěrečná ustanovení

 

7.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.
7.2. V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
7.3. Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávajícího dne 01.03.2024.

 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk.

Cookies

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. Za tímto účelem můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.