Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Internetového obchodu www.tinacisar.sk, www.tinacisar.cz, www.tinacisar.com


I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů


1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy mezi společností a jejími partnery.

 

Obchodní název: TC CREATIVE LIVING s. r. o.
Sídlo: Župné námestie 961/1, Nitra 949 01, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 62461/N
IČO: 56025807
DIČ: 2122168752
IČ DPH: SK2122168752
Bankovní účet v CZK: SK59 1100 0000 0028 2900 6382, Tatra banka a.s., SWIFT: TATRSKBX


Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.

 

(dále také "prodávající" nebo "obchodník")

 

 

a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím na Webových stránkách Prodávajícího, a která vystupuje v postavení spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných právních předpisů definujících spotřebitele, a to v rámci platných právních předpisů Slovenské republiky, zejména následujících právních předpisů: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/2004 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.1.1. E-mailový a telefonický kontakt na prodávajícího je:

 

E-mail: info@tinacisar.sk
Tel. č.: +421 908 789 016

 

1.1.2.Prodávající doporučuje spotřebitelům, aby využili svého práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu na adrese:

TC CREATIVE LIVING s. r. o., Župné námestie 961/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím.
1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a pojmem Webové stránky.
1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která učinila objednávku, a to zejména prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nebo jiných prostředků komunikace na dálku.
1.5. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
1.6. Na smluvní vztahy (jakož i jiné právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s Kupujícími, kteří nejednají v postavení spotřebitele, se použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.7. Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem sjednaná a uzavřená výhradně jedním nebo více prostředky komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a Spotřebitele, zejména s využitím internetových stránek nebo jiných prostředků komunikace na dálku.
1.8. Pojem kupní smlouva zahrnuje smlouvu o prodeji výrobků a smlouvu o poskytování služeb ve smyslu textu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
1.9. Produkty (dále jen "Položky" nebo "Produkty") jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího.
1.10. Prodávající je rovněž provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje Webové stránky.

 

II. Objednávka produktů - uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je odeslání objednávky na produkty kupujícím, a to zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

2.2. K uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, vytvořené Kupujícím v souladu s bodem 2.1. těchto VOP Prodávajícím (elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího zvolenou Kupujícím při vytváření objednávky).

2.3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.
2.3.1. Kupní smlouvu lze ukončit i v dalších případech vymezených právními předpisy Slovenské republiky, zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele a v obdobných případech.

2.4. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím je s objednávkou spojena povinnost platby za Kupujícího, a to formou platby zvolenou Kupujícím.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

 

3.1. Cena zboží a služeb objednaných prostřednictvím webových stránek prodávajícího (dále jen "kupní cena") je uvedena u každého produktu zvlášť a je platná v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím.
3.2. Základní platební měnou pro Českou republiku je česká koruna.
3.3. Kupní cena Zboží nebo Služby uvedená na Internetové stránce Prodávajícího je celková cena Zboží nebo Služby včetně všech daní a je zřetelně uvedena na Internetové stránce Prodávajícího.
3.3.1. Kupní cena zboží nebo služeb nezahrnuje náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů.


IV. Platební metody


4.1. Za zboží a služby na webových stránkách prodávajícího můžete platit následujícími způsoby:

4.1.2. online platba bankovním převodem prostřednictvím platební brány TRUST PAY - cena 0 CZK

4.1.3. platba platební kartou prostřednictvím platební brány Tatra banka CardPay, Apple Pay, Google Pay, TRUST PAY - cena 0 CZK

4.1.4. platba bankovním převodem na účet Prodávajícího - cena 0 CZK


V. Dodání produktů


5.1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty nejpozději do 120 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu článku 2.2 a násl. těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě splnění obou podmínek uvedených v bodě 5.1. těchto VOP (tj. v případě uzavření kupní smlouvy a uhrazení celkové ceny objednávky Prodávajícímu) je Prodávající povinen dodat produkty Kupujícímu nejpozději do 120 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.
Obvyklá lhůta Prodávajícího pro odeslání skladových produktů je 3 pracovní dny ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.
5.2. Místem dodání objednaného zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
5.3. Prodávající doručí zboží vlastními prostředky do rukou Kupujícího (nebo osoby pověřené Kupujícím k převzetí zboží) nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a doručovacích společností).
5.4. Dodání zboží se uskuteční okamžikem jeho převzetí Kupujícím (nebo osobou pověřenou Kupujícím k převzetí zboží).
5.5. Prodávající může odeslat Kupujícímu zboží, které má bezprostředně k dispozici, a zbývající část objednávky dodat dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s dodací lhůtou dle těchto VOP, avšak pouze za předpokladu, že Kupujícímu nevzniknou tímto postupem Prodávajícího žádné další náklady, a pouze pokud s tím Kupující souhlasí.
5.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu produkty v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady souvisejícími s objednávkou a dalšími případnými doklady typickými pro produkty nebo služby.


VI. Převzetí produktů

 

6.1. Nebezpečí škody na výrobku a odpovědnost za škodu na výrobku přechází na kupujícího až řádným převzetím produktů, a to bez ohledu na to, zda kupující produkty převezme osobně nebo prostřednictvím oprávněné třetí osoby. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při převzetí objednávky zkontroloval, zda je objednávka převzata.
6.2. Vlastnické právo k produktům přechází na kupujícího okamžikem převzetí produktů kupujícím v místě dodání určeném kupujícím.
6.3. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.


VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

 

7.1. Způsoby přepravy a cena za přepravu objednaných produktů:

7.1.1. Formy přepravy:
7.1.1.1. Zásilkovna
7.1.1.2. Kurýrská společnost
7.1.2. Ceny za přepravu: podle ceníku dopravců
7.1.2.1. Prodávající informuje Kupujícího o cenách za různé formy dopravy na internetových stránkách Prodávajícího v průběhu nákupního procesu, a to před uzavřením Kupní smlouvy v sekci týkající se volby dopravy, neboť cenu za dopravu nelze určit před určením adresy dodání produktů a celkové hmotnosti produktů. Cena za dopravu produktů není součástí kupní ceny produktů.


VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu


8.1. Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

8.1.1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

8.1.2. Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a nasl. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

8.1.3. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění ani v dodatečné lhůtě ve smyslu bodu 8.1.2. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. a nasl. těchto VOP.

8.1.4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího. Toto právo může spotřebitel uplatnit iv kterékoliv provozovně Prodávajícího.

8.4. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy").

8.4.1 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ruší se od počátku i všechny doplňkové smlouvy související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po spotřebiteli požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby, a pokud byla služba poskytnuta v plném rozsahu.

8.5. Odstoupením od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vrátit poskytnuté služby. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nutného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákon č. 102/2014 Sb.

8.6 Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Uvedený formulář je volně přístupný na webových stránkách prodávajícího.
8.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, To neplatí, pokud se prodávající zavázal je nést sám nebo pokud nesplnil povinnost dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Sb.
8.8 Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.8.9. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění, není prodávající povinen hradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené spotřebitelem a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím.
8.10 V případě odstoupení od smlouvy Prodávající doporučuje, aby byly Produkty zaslány doporučeně. Prodávající nedoporučuje zasílat Zboží na dobírku, která nebude Prodávajícím akceptována.

8.11. V případě odstoupení od Smlouvy nese Spotřebitel pouze náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Zboží. To neplatí, pokud se Prodávající zavázal nést je sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

8.12. Kromě povinností uvedených v odst. 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. nesmí uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy vést ke vzniku dalších nákladů nebo jiných povinností pro spotřebitele.

8.13. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Sb. Z.z.

(a)poskytnutí služby, pokud bylo s poskytováním služby započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
(b)prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
(c)prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
(d) prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,
(e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

(f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, k jejichž dodání může dojít nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
(h)provedení neodkladné opravy nebo údržby, o jejíž provedení spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro servisní smlouvy a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
(i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
(j)prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
(k)poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než bydlení, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, na jejichž základě se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě,

(l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
8.14. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky ve stejné podobě, v jaké je od spotřebitele přijal. Změna formy vrácení peněžních prostředků spotřebiteli je možná pouze se souhlasem spotřebitele.
8.15. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli platby dle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014. Z.z. před tím, než je mu zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.
8.16. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy o poskytování služeb a dal-li k tomu před zahájením poskytování služeb výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. Z.z. ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny sjednané ve smlouvě. Je-li celková cena sjednaná ve smlouvě nadhodnocena, vypočte se cena za skutečně poskytnuté plnění na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

8.17. Spotřebitel není povinen platit za

8.17.1. služby poskytnuté v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

8.17.1.1. Prodávající neposkytl Spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo j) zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění.

8.17.1.2. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění.

8.17.2. Plně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:

8.17.2.1. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování elektronického obsahu dle § 4 odst. 8, zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění.

8.17.2.2. Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, nebo

8.17.2.3. prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). Zákon č. 102/2014 Sb. v platném znění.

8.18. Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího bylo zboží v době uzavření smlouvy dodáno do bydliště spotřebitele a vzhledem k jeho povaze není možné zaslat zboží zpět prodávajícímu poštou, je prodávající povinen zajistit na své náklady vyzvednutí zboží ve lhůtě podle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. Z.z., ve znění pozdějších předpisů.
8.19. Prodávající poučí kupujícího o tom, že má-li být podle smlouvy o poskytování služeb zahájeno poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo požádá-li kupující o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy:

8.19.1 Souhlasem se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí kupující právo odstoupit od smlouvy, jakmile je služba plně poskytnuta.

8.19.2 Prodávající musí mít výslovný souhlas kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení, že spotřebitel byl řádně poučen v souladu s bodem 8.19.1 těchto VOP.

 

IX. Alternativní řešení sporů

 

9.1 Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li Prodávající na žádost Spotřebitele podle předchozí věty záporně nebo neodpoví-li na takovou žádost do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), případně jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk/, případně přímo na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupující má právo si vybrat, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo přímo na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo se jí týká. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh zamítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH.
Veškeré další informace týkající se alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako smlouvou spotřebitelskou jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

X. Dozorný orgán

 

10.1. Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
se sídlem v Nitre pro Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
email: nr@soi.sk
webový odkaz pro podávání stížností: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10.2. Kupující se může obracet se stížnostmi nebo podněty také přímo na prodávajícího na adresu uvedenou v bodě 1.1.2. těchto VOP. Prodávající rovněž doporučuje Kupujícím, aby se se stížnostmi a podněty obraceli (v zájmu urychlení vyřízení) na Prodávajícího na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@tinacisar.sk.
Každá stížnost či podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů od jejího obdržení. O jejím vyřízení bude Prodávající informovat Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost či podnět Prodávajícímu doručil.


XI. Doplňující ustanovení


11.1. Spotřebitel je ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 102/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněn odmítnout vrátit prodávajícímu zboží pořízené na základě smlouvy uzavřené v rámci nebo v souvislosti s podporou prodeje, a to až do doby, než prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou cenu nebo zálohu na zboží nebo službu.
Prodejní akcí se rozumí akce pořádaná na základě pozvánky, jiného pozvání určeného spotřebiteli nebo informace, jejímž předmětem je zejména prodej zboží nebo poskytnutí služby a při níž nebo do 15 pracovních dnů po ní je uzavřena smlouva se spotřebitelem.

11.2 Prodávající nesmí uzavřít kupní smlouvu ani prodávat, zprostředkovávat či dodávat alkoholické nápoje /výrobky/, tabákové výrobky a jiné výrobky osobám (Kupujícím), které v době uzavření kupní smlouvy nedovršily 18 let věku a jejichž prodej je osobám mladším 18 let zakázán, a to v souladu a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy Slovenské republiky. Prodávající proto při předání objednávky Kupujícímu ověří, že Kupující je starší 18 let, a to tak, že ověří věk Kupujícího prostřednictvím dokladu totožnosti Kupujícího (občanský průkaz nebo cestovní pas). Prodávající učiní výše uvedené prostřednictvím pověřené osoby, která má objednávku Kupujícímu doručit. Pokud je Kupující mladší 18 let nebo pokud Kupující neprokáže nebo odmítne prokázat svůj věk, Prodávající objednávku Kupujícímu nepředá a kupní smlouva se ruší.

 

XII. Informace o kodexech chování

 

12.1 Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, ke kterým by se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel vymezujících chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se Prodávající zavázal tímto Kodexem chování ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci, k jejichž dodržování se Prodávající zavázal, a způsob, jakým se s nimi může Spotřebitel seznámit nebo získat jejich znění.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

13.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jejich umístěním na Internetové stránce Prodávajícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v době uzavření Kupní smlouvy až do jejího ukončení.

13.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Reklamačního řádu a Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů na těchto Internetových stránkách. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů této Webové stránky jsou zveřejněny na doméně Webové stránky Prodávajícího.
13.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Internetové stránce Prodávajícího dne 01.03.2024.


Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk.

Cookies

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. Za tímto účelem můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.